ਵਾਹਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਪੰਚਰ-ਟਾਇਰ ਸੇਵਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਊਲ ਡਿਲਿਵਰੀ

CAA Battery Service

ਲੌਕਆਉਟ ਸੇਵਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

Monthly Pay ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ!

ਸਲਾਨਾ CAA Membership ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਵੋ ਪਰ 12 ਅਸਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।


Classic
$6/ਮਹੀਨਾ

Plus
$10/ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ

Premier
$13/ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ

Classic
$72/year
CAA Manitoba Classic membership card in blue with CAA logo in upper left hand corner.

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Monthly Pay ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

View Details +
 • ਚਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲਾਂ
 • ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ3
 • ਮੁਫ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਊਲ ਡਿਲਿਵਰੀ
 • ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, $50 ਤੱਕ
 • Mobile Battery Service4
 • ਮੁਫ਼ਤ TourBooks®, ਨਕਸ਼ੇ, ਆਨਲਾਈਨ TripTiks®
 • $300 ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ (ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ)
 • Drive You Home
 • Bike Assist™
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ ($9.95/2 ਦਾ ਸੈੱਟ)
 • ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ6
 • CAA Rewards® ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਤਾਂ
 • CAA Dollars® ਕਮਾਓ
 • ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ7
 • ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਛੋਟਾਂ
Plus
$116/year
CAA Manitoba Plus membership card in gold colour, with CAA logo in upper left hand corner and word Plus in white lettering.

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Monthly Pay ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

View Details +
 • rv Primary ਲਈ RV ਵਿਕਲਪ +$70/ਸਾਲ
 • Classic Membership ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ:
 • ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ3
 • Motorcycle Rescue
 • ਮੁਫ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ
 • ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, $100 ਤੱਕ
 • $600 ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ (ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ)
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ (1 ਮੁਫ਼ਤ ਸੈੱਟ/ਸਾਲ)
 • ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 5% ਛੋਟ6
Premier
$146/year
CAA Manitoba Premier membership card featuring black background and partial CAA logo rendered in silver.

ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ।

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Monthly Pay ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

View Details +
 • rv Primary ਲਈ RV ਵਿਕਲਪ +$65/ਸਾਲ
 • Plus Membership ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ:
 • ਪੰਜ ਸੇਵਾ ਕਾਲਾਂ2
 • ਇੱਕ ਕਾਲ 'ਤੇ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ3
 • $2,000 ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ5
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ (2 ਮੁਫ਼ਤ ਸੈੱਟ/ਸਾਲ)
 • $500 ਤਕ Vehicle Return Benefit
 • ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਾਰ
 • Ride Assist
 • ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ
 • ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10% ਛੋਟ6

ਹਰੇਕ CAA Membership ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।

24/7 ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ CAA 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Mobile Battery Service

ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਬੈਟਰੀ ਬੂਸਟ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿਊਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।

ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ ਸੇਵਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਸਕੋ।

ਬੀਮਾ

CAA ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ।

ਲੌਕਆਉਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ? CAA ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ CAA Membership ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ।

ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ

CAA Travel ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

Winnipeg ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 204-262-6000 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ 1-800-222-4357 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।